මන්ත්‍රීධුරය අහිමිවන ගීතාගේ සුරූපී දියණිය මෙන්නමේ වනවිට හැමෝම කතාකරන ගීතා කුමාරසිංහගේ දියණියගේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ.